PB3250H1B Sirem pumpe H

  • PB3250H1B Sirem pumpe H . Varenr.: 62040304-1
  • Passende RØKA før årgang 2000.

PB3270H1B Sirem pumpe H

  • PB3270H1B Sirem pumpe H. Varenr.: 62040307-1
  • Bemærk 400V pumpe.

PB3285H4B Sirem pumpe H

  • PB3285H4B Sirem pumpe H. Varenr.: 62040406-1
  • Passende DeLaval, Wedholms m.fl.

PB1C250H1B Sirem pumpe H

  • PB1C250H1B Sirem pumpe H. Varenr.: 62040308-1
  • Bemærk 230V pumpe

PB1C270H1B Sirem pumpe H

  • PB1C270H1B Sirem pumpe H. Varenr.: 62040310-1
  • Passende Elektrogeno, Fabdecv m.fl.
jyskweb