F41 Trykafbryder for spulepumpe

F41 Pressure switch for cleaning line

vasken stopper - udløbsventil åbnes i tid [n100]
(under tømningsfasen skifter displayet
mellem F41 og AbL) - den røde LED "FEJL" blinker derefter, med fejlkode F41
Under rengøring af trykket kontakten har ikke registreret trykket i en længere periode end det indstillede i [r11].

Mulig årsag til fejl: -
lækage i vaskeslangen -
pressostaten defekt - luft i
vaskeslangen -
vaskepumpen defekt

washing stops - outlet valve is opened for time [n100]
(during the emptying phase the display alternates between F41 and AbL)
- the red LED “FAULT” then flashes, with error code F41
During cleaning the pressure switch has not recognised pressure for a period
longer than that set in [r11].
Possible cause of fault:
- leak in washing line
- pressure switch faulty
- air in washing line
- washing pump faulty

jyskweb