F42 Termisk kontakt til vaskepumpe

F42 Thermal contact for washing pump

vasken stopper - udløbsventil åbnes i tid [n100]
(under tømningsfasen skifter displayet
mellem F42 og AbL) - den røde LED "FEJL" blinker derefter, med fejlkode F42
Under vask af den termiske kontakt med vaskepumpen er udløst (hvis parameter indstillet i [r12].)

Mulig årsag til fejl: -
Rengøringspumpe overophedet

washing stops - outlet valve is opened for time [n100]
(during the emptying phase the display alternates between F42 and AbL)
- the red LED “FAULT” then flashes, with error code F42
During washing the thermal contact of the washing pump has triggered (if
parameter set in [r12].
Possible cause of fault:
- Cleaning pump overheated

jyskweb